نمونه کار رستوران قرمه خوران

رستوران قرمه خوران

با هدف افزایش مخاطبین و وفادارسازی مشتریان، مبتنی بر توسعه و رشد شبکه های اجتماعی و ارائه راه‌حل های نوآورانه با رستوران قرمه خوران همکاری داشته‌ایم. در ابتدا استراتژی متناسبی با پرسونای برند و مشتریان این برند طراحی و برنامه‌ریزی شد که اجرای هدفمند استراتژی مورد نظر در نهایت موجب رشد اینستاگرام این برند شد.

پروژه‌های مشابه